Bài 4.8: Nhịp thoát

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 4.2: Ngoại tâm thu

41 views 0 comments

Bài 4.1: Điện sinh lý cơ tim

51 views 0 comments

Bài 4.7: Nhịp nhanh thất

44 views 0 comments

Comments (0)