Bài 4.6: AVNRT

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 4.3: Nhịp kết hợp

236 views 0 comments

Bài 4.4: Nhịp tim nhanh

242 views 0 comments

Ôn tập rối loạn nhịp tim

185 views 0 comments

Comments (0)