Bài 4.3: Nhịp kết hợp

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 4.7: Nhịp nhanh thất

43 views 0 comments

Bài 4.6: AVNRT

52 views 0 comments

Bài 4.1: Điện sinh lý cơ tim

51 views 0 comments

Comments (0)