Bài 4.4: Nhịp tim nhanh

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 4.6: AVNRT

51 views 0 comments

Bài 4.5: Rung nhĩ và cuồng nhĩ

53 views 0 comments

Bài 4.8: Nhịp thoát

57 views 0 comments

Comments (0)