Bài 2.9: Phì đại thất phải

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 2.10: Phì đại nhĩ

525 views 0 comments

Bài 2.8: Phì đại thất trái (phần 2)

990 views 0 comments

Bài 2.1: Vector phần 1

912 views 0 comments

Comments (0)