Bài 2 Quá trình hình thành các sóng ECG

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 4 Các chuyển đạo trong ECG

72 views 0 comments

Bài 5 Thời gian và ECG (phần 1)

57 views 0 comments

Bài 6 Thời gian và ECG (phần 2)

74 views 0 comments

Comments (0)