Bài 5.1: Block nhĩ thất

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 5.3: Ôn lại rối loạn dẫn truyền

52 views 0 comments

Bài 5.5: AVRT

66 views 0 comments

Bài 5.4: Dẫn truyền lệch hướng

45 views 0 comments

Comments (0)