Bài 5.1: Block nhĩ thất

Author

image
Bèo

Relate post

Bài 5.3: Ôn lại rối loạn dẫn truyền

198 views 0 comments

Bài 5.2: Block nhánh

179 views 2 comments

Ôn tập rối loạn dẫn truyền

188 views 0 comments

Comments (0)